Algemene voorwaarden

De Gebruiker wordt verzocht onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen.

De verkoopsite https://www.casacreativa.be (hierna “Site” genoemd) is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet en openstaat voor alle gebruikers van dit netwerk (hierna “Gebruikers” genoemd). De website casacreativa.be wordt beheerd door:

Casa Creativa
Droogveldstraat 31
3404 Neerlanden
Telefoon +32 (0)498/85.20.61
natascha@casacreativa.be

BTW BE 0717.932.929

(hierna vernoemd als “Casa Creativa” ).

Via de Site kan Casa Creativa producten (hierna “Producten” genoemd) te koop aanbieden aan Gebruikers die op de site surfen. Ter uitvoering van de onderhavige voorwaarden, wordt overeengekomen dat de Gebruiker en Casa Creativa gezamenlijk de “Partijen” en afzonderlijk “Partij” worden genoemd, en dat de Gebruiker die een bestelling heeft bevestigd dan “Koper” wordt genoemd. De rechten en plichten van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de Koper.

Een bestelling wordt nagekomen onder voorbehoud van de mogelijke weigering door Casa Creativa. Een bestelling kan met name niet nagekomen worden door verkeerde prijsmelding, bij niet-betaling van voorafgaande bestellingen of ingeval Casa Creativa van oordeel is dat artikels te vaak werden teruggezonden of verloren.

Eenieder die een op de Site te koop aangeboden Product bestelt, wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en er uitdrukkelijk mee in gestemd te hebben.

Onderwerp

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Partijen die voortvloeien uit de online-verkoop van de op de Site te koop aangeboden Producten, zij het dan uitsluitend ten aanzien van de rechtsbetrekkingen die uit dien hoofde op het internet ontstaan.

Producten en prijzen

Producten

De door Casa Creativa aangeboden Producten zijn die welke op de Site worden aangegeven op de dag dat de Site door de Gebruiker wordt geraadpleegd, zolang de voorraad strekt.

Indien één van de Producten niet beschikbaar is, wordt de Koper uiterlijk bij levering van de volledige bestelling hiervan in kennis gesteld.

Casa Creativa zorgt ervoor dat kleuren en omschrijvingen van de producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw als mogelijk zijn. De beeld- en de kleurkwaliteit kunnen verschillen afhankelijk van het scherm van de Gebruiker. Casa Creativa kan niet garanderen dat uw scherm alle details en kenmerken van het werkelijke product juist weergeeft.

Op de Site staat een gedetailleerde productomschrijving (materiaal, dimensies, verpakking etc.) en digitale foto’s bij elk product.

Prijzen

De prijzen zijn opgegeven in Euro en zijn geldig in België. De toepasselijke BTW is in de prijs verrekend.

Casa Creativa behoudt zich het recht voor zijn prijzen ten allen tijde te wijzigen, en de Gebruiker stemt hiermee in. De Producten worden evenwel gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd, voor zover de Producten in kwestie beschikbaar zijn.

Verzendkosten van de bestelling

Casa Creativa streeft er naar binnen de 2 à max. 3 werkdagen uw bestelling op het door u opgegeven adres te bezorgen (weekends en feestdagen niet meegerekend).

Casa Creativa verwerkt en verzendt bestellingen van maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen.

De bestelling

Registratie van een bestelling

Indien de Gebruiker een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende Producten die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze Producten geïnteresseerd te zijn door op het vakje “Toevoegen aan mandje” te klikken.

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om:

een overzicht van de door hem geselecteerde Producten te krijgen, door te klikken op “Mijn winkelmandje”,
eventuele fouten bij de ingave van de gegevens te corrigeren door te klikken op “Terug”;
de selectie van Producten te beëindigen en deze Producten te bestellen door te klikken op “Doorgaan naar kassa”.
De Gebruiker kan de door hem gekozen Producten bestellen door eerst te klikken op “Doorgaan naar kassa” en zich vervolgens te identificeren, door zijn gebruikersnaam en wachtwoord in te geven die hij gecreëerd zal hebben door te klikken op “Mijn Account”. In dit laatste geval dient de Gebruiker het formulier dat wordt geopend nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te toetsen, zoals zijn naam, voornaam en postadres. De Gebruiker dient bovendien zijn e-mailadres op te geven alsook een persoonlijk en vertrouwelijk wachtwoord dat hij zelf kiest. De Gebruiker moet dit wachtwoord opgeven om zich naderhand op de Site te identificeren.

De Gebruiker aanvaardt dat het invoeren van beide identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Als de Gebruiker eenmaal is geïdentificeerd, dient hij het leveringsadres te kiezen (zoals vermeld in artikel hieronder). Daarna verschijnt een bestelbon op het scherm met de volgende gegevens: de soort, hoeveelheid en prijs van de door de Gebruiker gekozen Producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling. Bovendien zal de Gebruiker duidelijk de verzendingskosten zien staan. Het staat de Gebruiker vrij de door hem gewenste betalingswijze te kiezen volgens de modaliteiten bepaald bij de rubriek betaling.

Definitieve validering van de bestelling

Van het moment dat de Gebruiker zijn betaalwijze valideert, wordt de bestelling definitief gevalideerd: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De Gebruiker kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren.

De Gebruiker wordt dan als Koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van Casa Creativa, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de Partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door Casa Creativa.

In overeenstemming met het gestelde hierna heeft de Koper het recht om zonder betaling van boete en zonder opgave van reden, af te zien van de aankoop binnen de veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag nadat de Producten zijn geleverd door Casa Creativa.

Bevestiging van de bestelling

Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door Casa Creativa verstuurd, uiterlijk bij levering van de Producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven.

In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de Partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de Partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen, alsook van de promoties en de verzendkosten. De factuur die aan de Koper geadresseerd zal worden bij levering van het pakje zal dus de prijzen van de producten, alsook de eventuele verzendkosten van de bestelling omvatten.

Leveringen

Termijnen

De volgende leveringstermijnen zijn van toepassing:

Voor alle beschikbare producten bedraagt de leveringstermijn gewoonlijk max. 3 werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de bevestiging/betaling van de bestelling

Voor het geval de bestelling niet kan uitgevoerd worden binnen een maximale termijn van 30 werkdagen, vanaf de dag die volgt op de dag van de bevestiging van de bestelling door de Koper, beschikt deze laatste over het recht af te zien van de Koop.

Leveringsadres

De door de Koper bestelde Producten worden uitsluitend in België geleverd, op het adres dat de Koper op de bestelbon heeft vermeld. In dat verband heeft de Koper de mogelijkheid om de Producten op een ander adres dan het zijne te laten leveren.

Overigens wordt uitdrukkelijk bepaald dat de eigendom van de bestelde Producten uitsluitend op de Koper overgaat na de algehele betaling van het totale factuurbedrag, daaronder inbegrepen de eventuele verzendkosten.

Herroepingsrecht

Herroeping

De Koper heeft het recht om zonder betaling van boete en zonder opgave van reden, af te zien van de aankoop binnen de veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag nadat de Producten zijn geleverd door Casa Creativa.

In geval de Koper onderhavige bestelling herroept, zal Casa Creativa alle van de Koper ontvangen betalingen terugbetalen en dit volgens de modaliteiten hieronder.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Koper het (de) product(en) fysiek in bezit krijgt.

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper per mail aan info@casacreativa.be, via een ondubbelzinnige verklaring Casa Creativa op de hoogte stellen van de beslissing de bestelling te herroepen. De Koper kan hiervoor ook gebruik maken van het contactformulier beschikbaar op de Site. Gelieve steeds uw rekeningnummer te vermelden zodat we eventuele terugbetalingen kunnen doen.

Gevolgen van de herroeping

In geval de Koper onderhavige bestelling herroept, zal Casa Creativa alle van de Koper ontvangen betalingen terugbetalen en dit volgens de modaliteiten hieronder.

De Koper dient echter de directe kosten te dragen voor het terugsturen van het (de) product(en).

In geval van herroeping van een deel van de bestelling, zal Casa Creativa al de ontvangen betalingen aangaande de producten in kwestie terugbetalen, met uitzondering van de verzendkosten.

De Koper staat zelf in voor de verzendkosten voor het terugsturen van het (de) product(en). Deze verzendkosten kunnen niet verhaald worden op Casa Creativa.

De terugbetaling gebeurt onverwijld en niet later dan 14 dagen nadat Casa Creativa op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Koper om de bestelling geheel of gedeeltelijk te herroepen. De betaling gebeurt echter op voorwaarde dat het (de) product(en) terug ontvangen zijn, of de Koper heeft aangetoond dat het (de) product(en) verstuurd zijn.

Casa Creativa betaalt de Koper terug door overschrijving, dus de Koper dient zijn rekeningnummer op te geven bij een herroeping.

De Koper dient het (de) product(en) in de originele verpakking terug te sturen, niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Koper zijn beslissing om de bestelling volledig of gedeeltelijk te herroepen heeft kenbaar gemaakt aan Casa Creativa.

Bewaar het bewijs met datum van terugzenden zorgvuldig.

De Koper wordt geacht de producten tijdens de herroepingstermijn met de gepaste zorg te hanteren en te inspecteren. De Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de kenmerken en de kwaliteit van de producten vast te stellen.

Casa Creativa behoudt zich dan ook het recht voor om van de Koper een schadevergoeding te eisen meer bepaald bij terugzenden van beschadigde, vervuilde of gedragen producten, producten die zich niet meer in de oorspronkelijke verpakking bevinden, onvolledige producten of producten waarvan onderdelen ontbreken, of, tenslotte producten die door onachtzaamheid of verkeerd gebruik werden beschadigd of werden hersteld door derden of door de Koper.

Afwezigheid van het herroepingsrecht

De Koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

De levering van verzegelde producten die niet kunnen teruggestuurd worden om redenen van bescherming van de hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering door de Koper werd verbroken.

De levering van producten waarvan de volledige informatie ontbreekt.

De levering van producten die niet op voorhand is aangekondigd door de Koper.

De levering van producten waar geen verzendkosten voor zijn voldaan.

Bovengenoemde zendingen worden niet in ontvangst genomen door Casa Creativa en gaan per omgaande retour terug naar de afzender. Eventuele kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de afzender.

Terugbetaling en andere bijzonderheden

Hoe wordt de Koper terugbetaald?

Indien Casa Creativa een bedrag verschuldigd is aan de Koper, zal de Koper terugbetaald worden met een overschrijving met aftrek van elk bedrag dat de Koper op dat ogenblik nog verschuldigd is aan Casa Creativa.

Indien Casa Creativa het rekeningnummer van de Koper niet kent, zal de Koper een waardebon ontvangen die 1 jaar geldig is of kan teruggestuurd worden naar Casa Creativa (binnen de maand), vergezeld van het bankrekeningnummer.

Belangrijke bijzonderheden

In geval van abnormale of onrechtmatige terugzendingen behoudt Casa Creativa zich het recht voor een latere bestelling te weigeren.

Retour

Voor het verzenden worden alle artikelen door Casa Creativa gecontroleerd. Er wordt gezorgd voor een stevige verpakking. De Koper verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en Casa Creativa onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade en dit binnen de 48 uur. Dit kan via email natascha@casacreativa.be met een foto van het beschadigde artikel erbij. De postverpakking moet bijgehouden worden tot de Koper vastgesteld heeft dat zijn bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen met Casa Creativa. De Koper kan geen producten terugsturen op eigen initiatief.

Indien de door de Koper ontvangen producten gebreken vertonen, zullen de verzendkosten voor de retourzending terugbetaald worden.

Indien Casa Creativa een bedrag verschuldigd is aan de Koper, zal de Koper terugbetaald worden via een overschrijving met aftrek van elk bedrag dat de Koper op dat ogenblik nog verschuldigd is aan Casa Creativa.

Indien de Koper het niet vermeldt en Casa Creativa het rekeningnummer van de Koper niet kent, zal de Koper een waardebon ontvangen die 1 jaar geldig is of kan teruggestuurd worden naar Casa Creativa (binnen de maand), vergezeld van het bankrekeningnummer.

Betalingen

Bij de bevestiging van de bestelling wordt aan de Koper gevraagd om uit de onderstaande betalingswijzen te kiezen:

 • Bancontact/Maestro
 • Visa
 • Mastercard
 • Paypal
 • Overschrijving

Er worden geen extra betalingskosten aangerekend.

Voor alle online betalingen werkt Casa Creativa samen met het bedrijf Paypal, een beveiligd online betaalsysteem en marktleider op gebied van online betalen bij e-commerce shops. Paypal voldoet aan de strenge eisen die creditcardmaatschappijen stellen aan online betalingen.

Bij Casa Creativa kan de Koper veilig betalen doordat de veilige SSL (Secure Socket Layer) methode gebruikt wordt. Dit betekent dat al de persoonlijke gegevens van de Koper in verband met betaling beveiligd worden.

De bestelling wordt nagekomen, onder voorbehoud van het recht van Casa Creativa om deze te weigeren. Een bestelling kan met name niet nagekomen worden bij foutieve prijsvermelding, niet-betaling van voorafgaande bestellingen of als Casa Creativa oordeelt dat er te vaak artikelen teruggestuurd of verloren worden. Een bestelling kan geweigerd worden wanneer de Koper bij de vereffening van vorige aankopen in gebreke is gebleven, of ingeval Casa Creativa van oordeel is dat artikels te dikwijls werden teruggezonden of verloren.

Na het bijhouden van de producten gedurende 14 kalenderdagen wordt de verkoop als gesloten en de factuur die bij het pakje is gevoegd, als definitief aanvaard beschouwd.

In elk geval behoudt Casa Creativa zich het recht om elke bestelling of levering te weigeren in geval van:

 • een bestaand geschil met de Koper
 • niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling door de Koper
 • weigering van toestemming voor betaling met bankkaart door de bankinstellingen

Dusdanig kan Casa Creativa onder geen beding aansprakelijk worden gesteld.

Diverse bepalingen

Overmacht

Casa Creativa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de onderhavige overeenkomst voor zover de niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, met name:

 • de aanwezigheid van virussen
 • in geval van een gehele of gedeeltelijke staking of onderbreking van de postdiensten en vervoer- en/of communicatiemiddelen
 • alsook wegens overstroming en brand,

Met overmacht worden gelijkgesteld alle gebeurtenissen die voldoen aan de in de rechtspraak gestelde maatstaven.

Indien een als overmacht aangemerkte gebeurtenis optreedt, zal Casa Creativa de Gebruiker/Koper hiervan in kennis stellen binnen vijf (5) werkdagen nadat deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

Na één (1) maand onderbreking wegens overmacht heeft Casa Creativa de gelegenheid om de bestelling niet te honoreren, in voorkomend geval onder verplichting voor Casa Creativa om de aankoopprijs terug te betalen aan de Koper.

Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien één of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden als ongeldig worden aangemerkt of nietig worden verklaard op grond van enigerlei wettelijke of bestuursrechterlijke bepaling dan wel definitieve uitspraak van een desbevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en uitwerking.

Volledigheid van de overeenkomst

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de Koper wordt verstuurd, vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen de Partijen zijn belichaamd.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

Toepasselijk recht – Geldende rechtsbevoegdheid

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen Casa Creativa en de Koper worden beheerst door het Belgisch recht. Bij geschillen dient een oplossing in der minne te worden gezocht alvorens een rechtsvordering in te stellen. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn bevoegd.